Terms & conditions

1. Tolkning
I disse vilkårene følgende ord og uttrykk skal ha følgende betydning:
"Bolaget" - Gelleråsbanan AB (foretaksnummer 556335-4280) registrert i Karlskoga er arrangør av konkurransen,
"Konkurransen" – Racing Star Challenge har som formål å hjelpe talentfulle mennesker til en karriere i motorsport.
“Påmeldingsavgift” - Et ikke-refunderbart gebyr på SEK 1.000 betales før fremmøte til 1. runde. Gebyret refunderes ikke ved manglende fremmøte..

2. Hvem kan delta?
Konkurransen er åpen for deltakere som har fylt 14 år den dagen konkurransen starter. .Det er ingen aldersgrense oppad.. Forutsetningen er at du ikke har eller i løpet av de siste 2 årene har hatt go-kart eller racinglisens. Deltakere som er under 18 år må skal ha samtykke fra foreldre eller foresatte.

3. Påmelding
Du samtykker herved i at du deltar i Konkurransen på de vilkår som fremgår her sammen med eventuelle ytterligere betingelser som Bolaget kan avtale med deg skriftlig. Deltakere som er under 18 år skal ha skriftlig godkjennelse fra foreldre/foresatte for deltakelse i konkurransen.

Etter at du har sendt din påmelding vil du få en bekreftelse med en betalingsanvisning. Ingen anmelding vil bli ansett som gyldig før bolaget har mottatt påmeldingsavgiften.

4. Kostnader
Etter 1. runde skal deltakerne ikke betale noen kostnader bortsett fra kostnader til reise og opphold som deltakeren selv må betale gjennom hele konkurransen.

5. Dine Forpliktelser
Du bekrefter herved at:
Du er over 18 år eller hvis yngre har samtykke fra dine foreldre eller foresatte.
Du er fysisk og mentalt i stand til å delta i konkurransen;
Du har ikke tidligere vært utestengt fra deltagelse i noen form for motorsport
Du har ikke go-kart eller racinglisens og har heller ikke hatt det de siste 2 årene
Du vil overholde vilkårene i denne avtalen, reglene og all ytterligere veiledning, instruksjon og andre anbefalinger gitt til deg av eller på vegne av bolaget til enhver tid.
Du garanterer at all informasjon gitt av deg til bolaget i påmeldingsskjemaet som er lagt ut på nettstedet, og ellers er sant, nøyaktig, fullstendig og ikke villedende på noen måte;
Du skal til enhver tid oppføre deg på en hensiktsmessig, høflig, profesjonell måte overfor bolaget, andre konkurrenter, arrangører og alle personer involvert i drift av konkurransen.

6. Tidspunkt for konkurransen
Bolaget skal til enhver tid varsle deltakerne i neste runde minimum 10 dager i forkant om sted og tidspunkt for arrangementet.

7. Ansvar
Hverken bolaget eller noen av dets ledere, ansatte, leverandører eller agenter skal være ansvarlig overfor deg for eventuelle personskader, psykologisk skade eller andre tap eller skader på deg eller din eiendom som oppstår direkte eller indirekte av din deltagelse i konkurransen.

Ingenting i disse vilkårene skal begrense ansvaret til bolaget eller noen annen person for dødsfall eller personskade som skyldes uaktsomhet av bolaget eller tilknyttede personer eller på noen måte begrense eventuelle rettigheter du måtte ha i henhold til lokal lovgivning eller andre lovbestemte rettigheter som ikke kan utelukkes.

Deltakelse i motorsport, inkludert konkurransen er farlig og du erkjenner den potensielle risikoen ved å delta i konkurransen og godtar disse risikoene.

8. Forsikring
Bolaget skal tegne offentlig ansvar- og andre relevante forsikringer med dekning som bolaget anser som hensiktsmessig. Detaljer om bolagets forsikringer i forhold til konkurransen er tilgjengelige fra bolaget på forespørsel.

9. Utvisning
Bolaget kan uten å berøre noen av sine andre rettigheter under denne avtalen eller på annen måte utvise deg fra konkurransen hvis du:
Opptrer i strid med denne avtalen
Opptrer på måter som bolaget i rimelig mening bestemmer kan bringe konkurransen i vanry
Opptrer i strid med instruksjoner gitt av bolagets instruktører eller andre representanter.

10. Opphavsrett
Du samtykker herved til bruk at Bolaget kan bruke all informasjon og bilder som fra konkurransen for å promotere bolaget, konkurransen og motorsport generelt
Du gir herved til Bolaget en ugjenkallelig rett til å bruke ditt navn og bilde for å fremme konkurransen og til å ta og bruke som fotografier og film av din deltakelse i konkurransen.
Bolaget eier alle rettigheter til konkurransen inkludert t navnet Racing Star Challenge og du skal ikke ha noen rett til å bruke dette uten uttrykkelig forhåndstillatelse fra bolaget.

11. Generelt
Bolaget vil ikke være ansvarlig overfor deg for mislighold eller forsinkelse i utførelsen av noen av sine forpliktelser under denne avtalen på grunn av årsaker rimelig utover kontroll, inkludert uten begrensning brann, flom, streik, offentlige reguleringer, krig (også erklært), terrorisme, sivile uroligheter og opptøyer.

Denne avtalen (og eventuelle tvister, uenighet, saksbehandling eller krav uansett art i forhold til dem) skal reguleres og tolkes i samsvar med svensk lovgivning, og svenske domstoler skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med disse.